K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Ogłoszenie /Zapytanie ofertowe Nr 2/2017

  Nie podlega Ustawie
  koniec: 30.01.2017, 12:00, rozstrzygnięcie: 03.03.2017, 12:00 (rozstrzygnięty)

  na  wykonanie   zamówienia  o  wartości   szacunkowej  nie  przekraczającej  kwoty  określonej   w  art. 4 pkt. 8  Ustawy  prawo zamówień  publicznych   tj. do  30 000 Euro zgodnie  z  Regulaminem  wewnętrznym  nr 1/ 2016


  I. Nazwa  i  adres  Zamawiającego:
  Miejskie  Przedsiębiorstwo Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z o.o.  
  18-400 Łomża
  ul. Zjazd  23

  II. Nazwa  przedmiotu   zamówienia :
  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa   środków  ochrony indywidualnej, odzieży  i  obuwia  roboczego..

  III. Termin  wykonania  zamówienia:
  od 1.01.1017 do  31.12.2017  r.

  IV. Opis  przedmiotu  zamówienia :
  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa środków  ochrony  indywidualnej,  odzieży  i   obuwia  roboczego  do   siedziby   Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp. z o.o.  w  Łomży ul. Zjazd  23 zgodnie  z  opisem  i  wykazem ilościowym- zał. nr 1 i  zał.  nr 2.
  1. Dostawy  realizowane  będą   sukcesywnie w    okresie  obowiązywania   niniejszej  umowy  w  terminie   do  15  dni   roboczych   od  daty   złożonego   ( przesłanego  mailem lub  faxem)  zamówienia wymieniającego , jakie  materiały  i w  jakiej  ilości  winien  dostarczyć  Wykonawca.
  2. Ceny  jednostkowe   netto  podane   przez  wykonawcę   ustalone  są  na  cały  okres  obowiązywania umowy  i  nie  podlegają    podwyższeniu.
  3. Zamawiający   wymaga, aby  środki  ochrony indywidualnej  oraz  odzież  i  obuwie  robocze  były  fabrycznie  nowe,  pochodzące  z  bieżącej  produkcji   oraz  wysokiej  jakości. Przy składaniu ofert wymagane  są certyfikaty i  atesty.
  4. Ilości  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży   i  obuwia  roboczego , podane  w  zestawieniu   są   wielkościami  szacunkowymi . Zamawiający  zastrzega  sobie   prawo   do   zamawiania  większej   lub  mniejszej   ilości  poszczególnych   środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży   i  obuwia  roboczego do  ilości  określonych  w  zestawieniu.
  5. Wymiary  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia  roboczego  będą podawane   każdorazowo przy  składaniu  zamówienia .

    V. Ofertę   należy  złożyć:   
  w   terminie  do  30.01.2017 r.   do godz. 10:00   w   sekretariacie  MPWiK  Sp. z o.o.  Łomża, ul. Zjazd  23 pokój nr 101.


  VI. Termin  związania   z  ofertą:
  Termin   związania   z  ofertą  - 30  dni. Bieg  terminu  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem  terminu  oznaczonego   na  składanie  ofert.

  VII. Przy  wyborze  oferty  zamawiający   będzie   kierował   się  najniższą  ceną.
  Dopuszcza się  możliwość   negocjacji  ceny .
  Zamawiający   zastrzega   sobie  prawo  do  prowadzenia   negocjacji   z  wykonawcami ,  którzy   złożyli  oferty.
  Zamawiający  ma  prawo   w  każdym   czasie   zakończyć  postępowanie   bez  jego  rozstrzygnięcia   lub  zrezygnować  z  zawarcia  umowy  bez  podania  przyczyny.

  Załącznik nr 1.doc

  Załącznik nr 2.doc

  Załącznik nr 3.doc

  Umowa.doc

  Pytania do postępowania Nr 2 - 25.01

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wojciech Milewski
  Publikacja dnia: 20.01.2017, 13:10
  Dokument oglądany razy: 924
   
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży